Գլոբալ Էկոլոգիական Հիմնադրամի /ԳԷՀ/ ծրագրի համակարգող

 

ՀՐԱՎԵՐ

ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ


«Ենթակառուցվածքների և գյուղական ֆինանսավորման աջակցու­թյուն»  ծրագիր

Խորհրդատվական ծառայություններ, Անհատ խորհրդատուի ընտրություն
Գլոբալ Էկոլոգիական Հիմնադրամի /ԳԷՀ/ ծրագրի համակարգող GEF/TA/CQS-2019/001

 

 

Հայաստանի Հանրապետությունը /այսուհետ` Փոխառուն/ դիմել է ԳԶՄՀ-ին Գլոբալ էկոլոգիական հիմնադրամից (ԳԷՀ)  դրամաշնորհային միջոցներ ներգրավելու նպատակով  և տրամադրել է դրա համար անհրաժեշտ փոխանցագրերը «Ենթակառուցվածքների և գյուղական ֆինանսավորման աջակցու­թյուն» ծրագիրը /այսուհետ` ԵԳՖԱԾ/ իրականացնելու համար և նպատակ ունի գումարների մի մասն օգտագործել սույն խորհրդատվական ծառայությունները ձեռք բերելու համար։

  

Խորհրդատուի ընտրության նպատակն է` ծրագրի իրականացման ընթացքում հողի դեգրադացման համակարգումը, կլիմայական ռիսկերի նվազեցումը և հողերի կայուն կառավարումը գյուղատնտեսության զարգացման մեջ, ինչպես նաև ընդհանուր ծրագրի շահառուների միջև անմիջական համակարգումը կենտրոնական և համայնքային մակարդակում: 

 

Խորհրդատուն պատասխանատու է ներքոնշյալ հիմնական գործառույթների համար.

 

 • Ստանձնել ԳԷՀ-ի ծրագրի պլանավորման, իրականացման և մոնիթորինգի ընդհանուր պատասխանատվությունը և ղեկավարումը: Սա ենթադրում է ՏԱՊԲ-ի մշակում, Ծրագրային փաստաթղթին համահունչ մոնիթորինգ, պարբերական հիմունքներով հաշվետվության ներկայացում ԳԷՀ-ի ազգային լիազոր մարմնին և ԾԻԳ-ին և Շրջակա միջավայրի նախարարության հետ սերտ համագործակցության ապահովում.
 • Ղեկավարել ծրագիրը` համաձայն տարեկան աշխատանքային պլանի, որն իրականացման ընթացքում կարող է ճշգրտումների ենթարկվել` կախված գործնականում առաջ եկած հանգամանքներից, կանոնավոր կերպով համակարգել ԳԷՀ-ի ծրագրի գործառնությունները, ապահովել փոխլրացնելիությունը ԵԳՖԱԾ-ի ելակետային ծրագրի հետ, ինչպես նաև կապակցումը ԳՖԿ-ի հետ հատուկ պատուհանների շրջանակում, ինչպես  սահմանված է ԾՄԴ զեկույցում.
 • Համակարգել և հետևել Ծրագրի ֆինանսական ծախսերը` համաձայն Ծրագրով նախատեսված բյուջեի, գնահատել համաֆինանսավորման գումարները և ԳՖԿ-ից ստանալ տեղեկատվություն ներդրումային փաթեթների, բյուջեի հատկացումների և համաֆինանսավորման մոնիթորինգի վերաբերյալ.
 • Առաջարկել ընտրության չափորոշիչները, հայտարարությունների և պահանջների ձևակերպումը (ԱՊ-ները), վերահսկել ազգային և միջազգային խորհրդատուների/ենթակապալառուների աշխատանքը` ըստ անհրաժեշտության ապահովելով որակի հսկողությունը և տրամադրելով խորհրդատվական աջակցություն: Ապահովել գնումների թիմի հետ սերտ գործակցումը, և ԳԷՀ-ի գործունեության համապատասխանությունը ՏԱՊԲ-ին և Գնումների պլանին.
 • Մշակել Ծրագրով նախատեսված գործողությունների իրականացման մանրամասն աշխատանքային պլան և գնումների պլան(համագործակցելով ԾԻԳ-ի գնումների բաժնի հետ), ապահովել այդ գործողությունների արդյունավետ իրականացումը` ըստ սահմանված ժամանակացույցի.
 • Ապահովել ծրագրի իրականացման բոլոր տեխնիկական գործընկերների հետ սերտ գործակցումն ու կապը (կառավարական հաստատություններ, գյուղապետարաններ, ԶԼՄ-ներ, մասնավոր ծառայություն մատուցողներ և ՀԿ-ներ): Ծրագրի թիրախային ոլորտներում ստեղծել համապատասխան գործընկային ցանցեր, մասնակցել միջկառավարական և այլ համակարգող մարմինների աշխատանքներին, ճանաչելի դարձնել ծրագրի գործունեությունն ու ազդեցությունը.
 • Վերահսկել ծրագրի մասին տեղեկությունների կանոնավոր տարածման/ փոխանակման ուղիների նախագծումն ու հաստատումը, ինչպես նաև շահառու համայնքների միջև ցանցի ստեղծումը (տեղական մակարդակից մինչև ազգային): Ապահովել, որ Ծրագրի հիմնական փորձը և հաջող գործելակերպն արձանագրվեն և տարածվեն.
 • Աջակցել ԵԳՖԱ Ծրագրի Գործառնական ուղեցույցի լրամշակմանը՝ ներառելով ԳԷՀ-ի իրականացման հետ կապված փոփոխությունները
 • Նպաստել, հետևել և վերահսկել դրամաշնորհառուների ընտրության թափանցիկ գործընթացը, ինչպես նաև ծրագրի հիմնական արդյունքների և գործիքակազմի հաստատումը, ներառյալ ուսուցողական ծրագրերը: Այս առաջադրանքը պետք է իրականացվի համապատասխան տեխնիկական գործընկերների հետ սերտ համագործակցությամբ և միանգամայն համահունչ լինի թարմացված ԾԻՁ-ին.
 • Վերահսկել ապրանքների և ծառայությունների գնումները` խորհրդակցելով գնումների թիմի հետ, փաստաթղթերն ուղարկել ԳԶՄՀ հաստատման: Մշակել դրամաշնորհային հայտատուների համար ԱՊ-ներ և պահանջներ, ուղարկել ԳԶՄՀ հաստատման: Կազմակերպել մրցույթներ: Համակարգել դրամաշնորհային հայտերի ընտրության գործընթացը` դաշտային վերլուծությունների և Հայտերի գնահատման հանձնաժողովի կողմից կազմված վերջնական Գնահատման հաշվետվության միջոցով.
 • Վերահսկել ընդգրկված շահառուների կարիքների գնահատման և անհրաժեշտ ուսուցման ու կարողությունների զարգացման գործընթացը, համակարգել և խթանել հավասար հնարավորությունների ստեղծման գործընթացի բոլոր քայլերը, հետևել առաջընթացին օրենսդրական և կառավարման ոլորտներում, թարմացնել ուսուցման կարիքները/պլանը` հաշվի առնելով ԾՄԴ-ի արդյունքում արված ճշգրտումները.
 • Ղեկավարել ծրագրին առնչվող հանդիպումների, սեմինարների, կոնֆերանսների, դաշտային/փորձի փոխանակման այցելությունների և աշխատաժողովների կազմակերպումը, կազմել նման միջոցառումների համար անհրաժեշտ նյութերը.
 • Աջակցել Ծրագրի մոնիթորինգի պլանի մշակմանը` Ծրագրի փաստաթղթով նախանշված պահանջներին համապատասխան, և թարմացնել պլանը` ԾՄԴ-ի արդյունքում արված ճշգրտումներին համահունչ (կապակցում ԳՖԿ-ի հետ և Հիմնադրամի հետ ներդաշնակեցված մոնիթորինգի մեխանիզմներ և ներառել մոնիթորինգի ցանկացած պահանջ, որը կվերաբերի ԳԷՀ-ին և Միավորված ազգերի կազմակերպության Անապատացման դեմ պայքարի մասին կոնվենցիային և այլն): ԳԷՀ-ի ՄևԳ պլանն ինտեգրել ԵԳՖԱԾ-ի ընդհանուր պլանում և ապահովել ԵԳՖԱԾ-ի հետ ներդաշնակեցված մոտեցում ՄևԳ-ին:
 • Ապահովել ՄևԳ համակարգի աշխատանքը և համապատասխան տվյալների հավաքագրումը (ոչ միայն ֆիզիկական արդյունքերի, այլև, որն առավել կարևոր է, էկոհամակարգերի և մարդկանց կենսամակարդակի վրա ազդեցության վերաբերյալ).
 • Պատրաստել մոնիթորինգի և գնահատման պահանջներին համապատասխան առաջընթացի հաշվետվություններ ԳԶՄՀ-ին և ԳԷՀ-ին ներկայացնելու համար (ԾԻՀ-եր (PIR), ծրագրերը դիտարկելու գործիքներ և այլն), ներառյալ Ծրագրի ֆինանսական և գործառնական կարգավիճակի վերաբերյալ տեղեկատվութունը, արձանագրել/ տարածել ցանկացած գիտելիքների կառավարման պրոդուկտներ և քաղած դասերը.
 • Ապահովել ԳԷՀ-ի կողմից հաստատված փաստաթղթով սահմանված գլոբալ բնապահպանական օգուտների լիարժեք մոնիթորինգը և գնահատումը.
 • Ապահովել ԳԷՀ-ի քաղաքականության և ԳԶՄՀ-ի Սոցիալական, շրջակա միջավայրի և կլիմայի գնահատման ընթացակարգերի[1] պահանջների լիարժեք պահպանումը.
 • Աջակցել և ուղղորդել ԳԶՄՀ/ԳԷՀ նախաձեռնության բոլոր գործառնությունների արդյունավետ մոնիթորինգ և գնահատում իրականացնելու համար անհրաժեշտ տվյալների ու տեղեկությունների հավաքագրումը և խթանել ՄևԳ նորարարական գործիքների կիրառումը հնարավորության և տեղին լինելու դեպքում (այսինքն՝ հեռահար զոնդավորում, անօդաչու սարքեր, աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգեր և այլն): Տվյալ դեպքում նորարարությունները խրախուսելի են:
 • Աջակցել և մասնակցել Ծրագրի ավարտական հաշվետվության կազմման գործընթացին և տրամադրել տեղեկատվություն դրա վերջնական անկախ գնահատման համար:

 

 

Պահանջներ, պահանջվող որակավորում և հմտություններ


Զարգացման և գործառնական արդյունավետություն

 

 • Ռազմավարական պլանավորման, արդյունքահեն կառավարման և հաշվետվողականություն ունակություն.
 • Ծրագրով նախատեսված գործողությունների ձևակերպման, իրականացման, մոնիթորինգի և գնահատման ունակություն, ռեսուրսների մոբիլիզացման կարողություն.
 • Տարբեր շահագրգիռ կողմերի մոբիլիզացնելու, վերջիններիս հետ շփման և ծրագրի գործընկերների հետ տեղեկատվության փոխանակումը հեշտացնելու կարողություն.
 • Ծրագրի իրականացման միջոցով նորարարական լուծումներ գտնելու և նորարարությանը նպաստելու ունակություն.
 • Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների գերազանց հմտություններ:

 

 

Կառավարում և առաջնորդություն

 • Կենտրոնացում արդյունքների ուղղությամբ, ծրագրի իրականացումն արդյունավետորեն ղեկավարելու և գործողությունների ակնկալվող արդյունքներն ու ազդեցությունը ժամանակին ստանալու ունակություն.
 • Վերլուծական և գրավոր խոսքի գերազանց հմտություններ.
 • Արդյունավետ թիմային աշխատանքի և թիմի կառավարման, կոնֆլիկտների լուծման ունակություն.
 • Աշխատանքի նկատմամբ կառուցողական և պրագմատիկ մոտեցում.
 • Հայերեն և անգլերեն բանավոր և գրավոր հաղորդակցական գերազանց հմտություններ.
 • Աշխատանքային բարենպաստ հարաբերությունների ստեղծման ունակություն:

 

Կրթություն

Բակալավրի (BS/BA) կամ մագիստրոսի կոչում բնական գիտությունների, գյուղատնտեսության, շրջակա միջավայրի կառավարման կամ այլ համապատասխան ոլորտներում

 

Աշխատանքային փորձ

 • Շրջակա միջավայրի պահպանության ոլորտում ազգային, տարածաշրջանային և միջազգային զարգացման ծրագրերի  իրականացման առնվազն 7 տարվա աշխատանքային փորձ, որից 5 տարին ղեկավարի/կառավարչի պաշտոնում. 
 • Խորը գիտելիքներ և փորձ Հայաստանում հողերի դեգրադացման, կայուն կառավարման, կլիմայի փոփոխության, խոցելիության գնահատման, գյուղական կայուն զարգացմանը նպատակաուղղված հարմարվողականության միջոցառումների վերաբերյալ.
 • Ոլորտի զարգացման քաղաքականությունների, հաստատությունների, ռազմավարությունների ու օրենսդրության լավ իմացություն.
 • ՏԱՊԲ-ի, վերլուծական փաստաթղթերի, հաշվետվությունների և ծրագրային առաջարկների մշակման փորձ,
 • Ծանոթություն գյուղատնտեսության, ռեսուրսների կառավարման, գյուղական զարգացման և կլիմայի փոփոխության ոլորտներում գործող ազգային և տեղական տարբեր շահառուների, ներառյալ` կառավարության, մասնավոր սեկտորի, քաղաքացիական հասարակության և միջազգային զարգացման հաստատությունների հետ, ինչպես նաև հաղորդակցվելու և վերջիններիս հետ համագործակցելու կարողություն ու պատրաստակամություն.
 • Գյուղական ֆինանսավորման մեխանիզմների և գյուղական ֆինանսավորման ոլորտի վերաբերյալ հիմնավոր գիտելիքներ և այդ ոլորտներում ապացուցված փորձ ունենալը ցանկալի է:

 

Հմտություններ

 • Ծրագրով նախատեսված թիրախների և նպատակների իրականացման ունակություն.
 • Ստեղծարար, ճկուն և նորարարական մոտեցումների կիրառմամբ մարտահրավերների հաղթահարման ունակություն.
 • Միջանձնային և հաղորդակցական հմտություններ.
 • Կառավարման հմտություններ, ծանրաբեռնվածության ներքո աշխատելու և համաժամանակյա մի քանի գործողություն կատարելու  ունակություն.
 • Թիմային աշխատանքի գերազանց հմտություններ.
 • Խնդիրների լուծման գերազանց կարողություն.
 • Վերլուծական գերազանց հմտություններ: Կրթություն
 • Համակարգչային տեխնիկայի հիմնավոր տիրապետում (MS Office և առաջադրանքին համապատասխան ծրագրերի իմացություն):

 

Ծրագիրը  իրականացնելու նպատակով ԾԻԳ-ը հրավիրում է բոլոր իրավասու խորհրդատուներին ներկայացնելու իրենց հետաքրքրության հայտերը, որպեսզի մասնակցեն առաջիկա մրցույթին վերոնշված ծառայությունների մատուցման համար:Ծառայությունների առաջարկվող տևողությունը/ժամկետը 12ամիս է:

 

Հետաքրքրված խորհրդատուները պետք է ներկայացնեն`

 

 • Դիմում ԾԻԳ-ի տնօրենի անունով և Ինքնակենսագրական սեղմագրեր (CVs);

 

 

Ընտրության չափանիշները հետևյալն են.

 

Ընդհանուր որակավորումը

20 միավոր

Հատուկ փորձառություն և համապատասխանությունը ծրագրին

40 միավոր

Լեզուների իմացությունը և կրթություն

 15 միավոր

 Հարցազրույց

25 միավոր

 

 

Ինքնակենսագրական սեղմագրեր (CVs) անգլերեն և հայերեն լեզուներով, էլեկտրոնային կամ թղթային տարբերակներով /1 oրինակ/:

Խորհրդատուն ընտրվելու է ԳԶՄՀ-ի կողմից 2010թ. սեպտեմբերին հրապարակված Գնումների ուղեցույցով սահմանված ընթացակարգերի համաձայն։ Ավելի մանրամասն տեղեկություններ կարող եք ստանալ ստորև նշված հասցեով ժամը 09.00-18.00։

Հետաքրքրության հայտերը պետք է ներկայացնել նշված հասցեով մինչև 2019թ. հոկտեմբերի 31-ը, ժ.18.00։

 

ՀՀ ԿԱ «Գյուղական  տարածքների տնտեսական զարգացման ծրագրերի

իրականացման գրասենյակ» ՊՀ

Տնօրեն` Աշոտ Վարդանյան

Հասցե` ՀՀ, ք. Երևան, Տիգրան Մեծի 4,6 հարկ;

Հեռախոս / Ֆաքս` 374 10 – 54 – 65 -10; e-mail։ [email protected]

 Վիդեո բաժին
Հրապարակումներ
ԱՇԽԱՏԱԺՈՂՈՎ10:5422.01.2016Գյուղական ենթակառուցվածքները կզարգանան IFAD—ը շատ է կարեւորում Հայաստանի հետ...
IFAD-ՀՀ 20-ԱՄՅԱ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ09:4704.11.2015 «Գյուղատնտեսության զարգացման միջազգային հիմնադրամ» (ԳԶՄՀ)-ՀՀ 20-ամյա համագործակցությունը...
Լուրեր
ՎԱՀԱՆ ՔԵՐՈԲՅԱՆԸ ԾԱՆՈԹԱՑԵԼ Է ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՌՈՒՅՑԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆԸ11:4001.03.2021ՎԱՀԱՆ ՔԵՐՈԲՅԱՆԸ ԾԱՆՈԹԱՑԵԼ Է ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՌՈՒՅՑԻ...
ՏԻԳՐԱՆ ԱՎԻՆՅԱՆՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼ Է ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻՆ11:3808.06.2018ՀՀ փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը հյուրընկալել է Գյուղատնտեսության զարգացման միջազգային հիմնադրամի...
ԻՆՏԵՆՍԻՎ ՊՏՂԱՏՈՒ ԱՅԳԻՆԵՐԻ ՀԻՄՆՄԱՆ, ԿԱՐԿՏԱՊԱՇՏՊԱՆ ՑԱՆՑԵՐԻ և ԿԱԹԻԼԱՅԻՆ ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՍՈՒԲՍԻԴԱՎՈՐՎԱԾ ՎԱՐԿԵՐ ԿՏՐԱՄԱԴՐԻ ՆԱև «ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿԸ»11:0009.02.2018ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի տեղակալ Աշոտ Հարությունյանը, Կոնվերս բանկի կորպորատիվ բիզնեսի գծով...
ՄԵԿՆԱՐԿՈՒՄ ԵՆ ԻՆՏԵՆՍԻՎ ՊՏՂԱՏՈՒ ԱՅԳԻՆԵՐԻ, ԿԱՐԿՏԱՊԱՇՏՊԱՆ ՑԱՆՑԵՐԻ և ԿԱԹԻԼԱՅԻՆ ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՍՈՒԲՍԻԴԱՎՈՐՄԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ15:3929.01.2018ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի տեղակալ Աշոտ Հարությունյանը, «ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ»-ի գլխավոր...
ՀԱՎԱՆՈՒԹՅԱՆ Է ԱՐԺԱՆԱՑԵԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ` ԼԻԶԻՆԳԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ16:4225.04.2017ՀՀ կառավարությունում մարտի 16-ին գումարվել է հերթական նիստը, որը վարել է ՀՀ վարչապետ Կարեն...
ԳՅՈՒՂՎԱՐԿԱՎՈՐՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ ԿՇԱՐՈՒՆԱԿՎԻ16:1831.03.2017Գյուղերում սկսվել է գարնանացանը, Գյուղնախարարությունն էլ հաշվարկում է իրականացրած ու նախատեսվող...Տարադրամի փոխարժեք
USD-482.59
EUR-543.30
RUB-8.53